เครือไทย โฮลดิ้งส์

 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 มีลักษณะการประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจลีสซิ่ง และธุรกิจอื่นๆ ที่มีความสามารถในการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ กล่าวคือ ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันภัย และธุรกิจลีสซิ่ง ได้แก่ ธุรกิจประกันชีวิต ผ่านบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ธุรกิจประกันวินาศภัย ผ่านบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจลีสซิ่ง ผ่านบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

กลุ่มธุรกิจประกันชีวิต

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“SELIC”) ให้บริการกรมธรรม์ประกันชีวิตที่หลากหลายดังนี้

  • ประกันชีวิตสามัญ (Ordinary Life Insurance)
  • ประกันชีวิตกลุ่ม (Group Life Insurance)
  • ประกันชีวิตธุรกิจสถาบัน

กลุ่มธุรกิจประกันวินาศภัย

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“SEIC”) และ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“TIC”) ให้บริการกรมธรรม์ประกันวินาศภัยหลากหลายประเภท ได้แก่

  • การรับประกันภัยทางตรง ได้แก่ การประกันอัคคีภัย (Fire Insurance) การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Marine Insurance) การประกันภัยยานยนต์ (Motor Insurance) และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Insurance)
  • การประกันภัยต่อ

กลุ่มธุรกิจลีสซิ่ง

บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด (“SECAP”) ดำเนินงาน ธุรกิจรถยนต์ให้เช่าเพื่อการดำเนินงาน (Operating Lease) โดย ปัจจุบัน SECAP มีรถให้เช่ากว่า 19,000 คัน นอกจากธุรกิจรถยนต์ให้เช่าเพื่อการดำเนินงานแล้ว SECAP ยังมีแผนการขยายธุรกิจการให้สินเชื่อในหลากหลายรูปแบบ เช่น การให้สินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ การให้สินเชื่อรถแลกเงิน การให้สินเชื่อระยะสั้นและระยะยาวเพื่อเงินทุนหมุนเวียน เช่น การให้สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนสำหรับสินค้าคงคลัง เป็นต้น โดยที่ผ่านมา SECAP เริ่มต้นการขยายธุรกิจสินเชื่อโดยปล่อยสินเชื่อจากคู่ค้าหรือพันธมิตรของ SEG และบริษัทในเครือ TCC ทั้งหมด

กลุ่มธุรกิจอื่น

TGH มีการประกอบธุรกิจอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจประกันชีวิตซึ่งเป็นธุรกิจหลัก รวมถึงธุรกิจประกันวินาศภัย และธุรกิจลีสซิ่ง เช่น การฝึกอบรมตัวแทนประกันชีวิตและประกันภัย การให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ พิจารณาขยายการลงทุนไปในธุรกิจใหม่ โดยจะมุ่งเน้นในธุรกิจใหม่เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนและส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีความเข็งแกร่งและมีศักยภาพในการเติบโต เช่น “โครงการเวลเนส ลีฟวิ่ง (Wellness living)” ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการให้บริการสำหรับผู้สูงอายุ

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

ค่านิยมบริษัท