การกำกับดูแลกิจการ


การกำกับดูแลกิจการที่ดี

 • ข้อบังคับ

 • หนังสือบริคณห์สนธิ

กฎบัตร

 • กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

 • กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

 • กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

นโยบาย

 • นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 • นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

 • นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

 • นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและร่วม

 • นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 • นโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน

 • นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

 • นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 • นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด

 • นโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

 • นโยบายการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูล

 • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต

 • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บมจ.อาคเนย์ประกันภัย

 • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บจ. อาคเนย์แคปปิตอล

 • รายชื่อบริษัทพันธมิตร

 • นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย

 • นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร

 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

จริยธรรมทางธุรกิจ

 • หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท