ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์


รายงานประจำปี

 • ปี 2563

  รายงานประจำปี 2563 (TH)

  รายงานประจำปี 2563 (EN)

 • ปี 2562

  รายงานประจำปี 2562 (TH)

  รายงานประจำปี 2562 (EN)

 • ปี 2561

แบบฟอร์ม 56-1

 • แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2563

 • แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2562